Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:34
7893 ba3b
Reposted fromtrayor trayor viapuddding puddding
20:33
2301 551f 500
19:40
0475 b146 500
19:37
8086 8499
Reposted fromiamstrong iamstrong
19:35
2522 7e75
19:27
Przychodzi taka chwila, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być taki, jak ludzie którzy Cię otaczają.
— 3 metry nad niebem.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz via13-days 13-days
19:23
2737 2eb3 500
19:22
4037 4231
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viapatrzpodnogi patrzpodnogi
19:22
2829 0b1c
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viawrazliwa wrazliwa
19:13
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viaanorexianervosa anorexianervosa
20:40
8908 6340 500

paradoks dziecięcej energii

Reposted fromwizualnie wizualnie viaikari ikari
20:40
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viaatranta atranta
20:35
1396 59b5

shards-of-divinity:

hybridfairy:

lunablivion:

Beautiful Native American fire opal blade.

Kill me with this

@thescentofwhiteroses

Reposted fromkulamin kulamin viaikari ikari
20:29
0856 0ca2 500
Reposted fromrol rol viahouda houda
20:19
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
20:16
1916 62e3

bootyexpress:

THE LAST ONE

Reposted fromt1g3rl1ly t1g3rl1ly viagodcake2093 godcake2093
19:59
5853 63fa 500
Reposted fromfrotka frotka viaaynis aynis
19:57
19:57
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viaToshi Toshi
23:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl